د نیوکلیک اسید ذخیره

  • د محصول سرلیک
  • RNALock Reagent

    د نیوکلیک اسید استخراج لپاره د وینې تازه تازه نمونو ذخیره کولو لپاره.

  • RNAstore Reagent

    د نمونې RNA بشپړتیا ساتنې لپاره غیر یخیدونکی اجنټ.